Skip to main content

Overzicht projecten

Nota juridische situatie. Advies inzake toekomstmogelijkheden RK begraafplaats

Opdrachtgever: Gemeente Goes
In 1988 heeft de gemeente Goes de katholieke begraafplaats overgenomen van de parochie Goes. In 1990 is de begraafplaats gesloten onder voorwaarde dat het onderhoud voor 30 jaar gegarandeerd zou worden. Vanaf de overdracht gold de gemeentelijke beheerverordening. Bij overname is besloten dat derden zich niet kunnen beroepen op eerdere rechten, maar anno 2024 is niet duidelijk of die regel nog geldt, mede gezien dat grafmonumenten nog in onderhoud zijn. Aan Bureau Funeraire Adviezen is gevraagd die juridische situatie te schetsen en advies te geven over mogelijkheden.

Inventarisatie opvallende en historische grafbedekkingen & cultuurhistorische waardering RK begraafplaats Goes

Opdrachtgever: Gemeente Goes
Met het oog op de toekomst van de voormalige katholieke begraafplaats van Goes is mede aan de hand van archiefonderzoek een inventarisatie uitgevoerd en een waardering geschreven van de cultuurhistorische waarde van de begraafplaats. In een separaat rapport is de juridische situatie geschetst.

Cultuurhistorische waardering graven Sluis en Groot, gemeentelijke begraafplaats Enkhuizen

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen
De gemeente Enkhuizen heeft een verzoek ontvangen van de huidige rechthebbenden om een waardering vast te stellen van een tweetal grafkelders. Het gaat hier om de grafkelders voor Nanne Sluis (1834-1925), Nanne Groot (1844-1932) en hun familieleden, gelegen op de gemeentelijke begraafplaats van Enkhuizen. De gemeente Enkhuizen heeft Bureau Funeraire Adviezen gevraagd deze waardering uit te voeren.

Inventarisatie zes gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Opsterland

Opdrachtgever: Gemeente Opsterland
Als vervolg op een eerder uitgevoerde quickscan heeft de gemeente Opsterland Bureau Funeraire Adviezen opdracht gegeven zes gemeentelijke begraafplaatsen geheel of gedeeltelijk te inventariseren. Dit op grond van de criteria die Bureau Funeraire Adviezen hanteert, met nadruk op teksten op grafstenen die gesteld zijn in de Friese taal.

Inventarisatie kerkhoven Schettens, Schraard en Longerhouw

Opdrachtgever: Protestantse gemeente Schraard, Schettens en Longerhouw
De Protestantse gemeente Schettens, Schraard en Longerhouw telt drie kerkhoven. Dit betreft kerkhoven met een middeleeuwse oorsprong maar waarvan het huidige aanzien met name in de negentiende en twintigste eeuw gestalte heeft gekregen. De kerkhoven zijn in gebruik maar de vraag is ontstaan hoe mogelijke cultuurhistorische waarden behouden kunnen blijven in lijn met het in 2011 opgestelde reglement voor de kerkhoven. De Protestantse gemeente heeft Bureau Funeraire Adviezen opdracht gegeven de drie kerkhoven in haar bezit daarom te inventariseren.

Quickscan zes gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Opsterland

Opdrachtgever: Gemeente Opsterland
De gemeente Opsterland heeft voor de begraafplaatsen die zij in beheer heeft een quickscan laten uitvoeren. De oudste gemeentelijke begraafplaats dateert van 1895 en nadien zijn er nog drie aangelegd. In de jaren zestig van de twintigste eeuw werd het kerkhof van Kortezwaag overgenomen. In 1985 werd daar het oude kerkhof van Gorredijk aan toegevoegd. De zes begraafplaatsen zijn gescand op cultuurhistorische waarden en ook waar een aanvullende inventarisatie noodzakelijk is.

Inventarisatie opvallende en historische grafbedekkingen 22 gemeentelijke begraafplaatsen West Betuwe

Opdrachtgever: Gemeente West Betuwe
In opdracht van de gemeente West Betuwe is een inventarisatie uitgevoerd op 22 gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente. De inventarisatie is uitgevoerd op grond van vooraf door de gemeente goedgekeurde criteria. De grondslag van de inventarisatie voor alle begraafplaatsen in de gemeente West Betuwe ligt in artikel 26 van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente West Betuwe 2019. De resterende 9 begraafplaatsen zijn reeds gesloten en niet meer in gebruik of ze zijn nog te jong.

Inventarisatie opvallende en historische grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaaten Sellingen en Ter Apel (Kapelweg)

Opdrachtgever: Gemeente Westerwolde
De gemeente Westerwolde is voornemens graven te gaan ruimen op de gemeentelijke begraafplaatsen van Sellingen en Ter Apel. Een lijst met te behouden graven en grafmonumenten op grond van de beheersverordening ontbrak nog, waardoor de gemeente opdracht heeft gegeven aan Bureau Funeraire Adviezen om een inventarisatie te doen van beide begraafplaatsen.

Inventarisatie opvallende en historische grafbedekkingen 21 gemeentelijke begraafplaatsen

Opdrachtgever: Gemeente Schouwen-Duiveland
Na in 2017 een quickscan voor de gemeente opgeleverd te hebben, zijn in 2022 door vrijwilligers de bijzondere personen en grafmonumenten nader geinventariseerd. Aan Bureau Funeraire Adviezen is verzocht deze inventarisatie af te zetten tegen de gangbare criteria.

Notitie inzake visie en beleid funerair erfgoed gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zaanstad

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad
De gemeente Zaanstad telt 7 gemeentelijke begraafplaatsen en onderhoud daarnaast nog drie andere. Een aantal begraafplaatsen is beschermd maar een overzicht van waardevol funerair erfgoed mist nog. Bureau Funeraire Adviezen is gevraagd een notitie over de wijze van selectie, behoud en instandhouding op te stellen.

Quick Scan begraafplaatsen gemeente Heerlen

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen
De gemeente Heerlen telt 18 begraafplaatsen, waarvan 9 gemeentelijk. De begraafplaatsen zijn te vinden in Heerlen en Hoensbroek, vanuit de historie de oudste kernen. De oudst nog bestaande begraafplaats is te vinden rondom de kleine Sint Jan in Hoensbroek. Met behulp van een quick scan hebben Bureau Funeralia en Bureau Funeraire Adviezen de cultuurhistorische waarden in beeld gebracht en advies gegeven over de omgang met de begraafplaatsen.

Inventarisatie begraafplaats De Bieberg

Opdrachtgever: Gemeente Breda
In opdracht van de gemeente Breda is de protestantse begraafplaats De Bieberg geïnventariseerd.

Cultuurhistorische waardering kerkhof Kollum

Opdrachtgever: Hervormde Gemeente Kollum
Het kerkhof van Kollum heeft een middeleeuwse oorsprong maar het huidige aanzicht dateert vooral van de late negentiende- en vroeg twintigste eeuw. Met het oog op behoud van het kerkhof is een inventarisatie gemaakt van alle grafmonumenten en is een cultuurhistorische waardering gemaakt.

inventarisatie begraafplaats Ulvenhout

Opdrachtgever: Gemeente Breda
In opdracht van de gemeente Breda is de gemeentelijke begraafplaats van Ulvenhout (voormalige RK begraafplaats) geïnventariseerd. Tevens is de bestaande omschrijving van het gemeentelijk monument verbeterd en aangepast.

Inventarisatie begraafplaats Bavel

Opdrachtgever: Gemeente Breda
In opdracht van de gemeente Breda is de gemeentelijke begraafplaats van Bavel geïnventariseerd. Daarbij is samengewerkt met de stichting Kerkhof Bavel

Inventarisatie gemeentelijke begraafplaatsen

Opdrachtgever: Gemeente Westerkwartier
In 2017 heeft Bureau Funeraire Adviezen de gemeentelijke begraafplaatsen van de toenmalige gemeente Zuidhorn geïnventariseerd. Na een fusie met de gemeenten Leek, Grootegast, Marum en een deel van Winsum, gaf de nieuwe gemeente de vervolgopdracht om ook de rest van de gemeentelijke begraafplaatsen te inventariseren.

Inventarisatie opvallende en historische grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats aan de Longway

Opdrachtgever: Gemeente Terschelling
Als vervolg op het vaststellen van nieuw beleid rondom de gemeentelijke begraafplaatsen heeft Bureau Funeraire Adviezen in opdracht van de gemeente de begraafplaats aan de Longway geïnventariseerd.

Inventarisatie historische graven en opvallende grafbedekkingen op de bijzondere begraafplaatsen

Opdrachtgever: Gemeente Terneuzen
Na eerder alle tien gemeentelijke begraafplaatsen geïnventariseerd te hebben, heeft de gemeente Terneuzen vervolgens opdracht gegeven voor de inventarisatie van 8 bijzondere begraafplaatsen in de gemeente. Dit is gedaan met het oog op alle begraafplaatsen in de gemeente een beleid voor behoud van bijzondere grafmonumenten te ontwikkelen.

Cultuurhistorische waardering gemeentelijke begraafplaats De Munnikenhof

Opdrachtgever: Jolie Kalmijn Architectuurhistorie
In het kader van een brede cultuurhistorische waardering van objecten in de gemeente Veenendaal is ook de gemeentelijke begraafplaats De Munnikenhof geanalyseerd en gewaardeerd.

Waarderend en vergelijkend onderzoek baarhuisje De Bieberg

Opdrachtgever: Stichting Vrienden van Begraafplaats De Bieberg
Op verzoek van de stichting Vrienden van begraafplaats De Bieberg in Breda is een waarderend en vergelijkend onderzoek ingesteld naar het baarhuisje op de begraafplaats. Dit is gedaan ter aanvulling op de eerder opgestelde cultuurhistorische waardering van de begraafplaats.

Cultuurhistorische waardering Perk 1 en 2 gemeentelijke begraafplaats Kampen

Opdrachtgever: Gemeente Kampen
Mede op grond van de eerder uitgevoerde waardering van grafmonumenten is door Bureau Funeraire Adviezen een cultuurhistorische waardering geschreven van de twee belangrijkste perken op de gemeentelijke begraafplaats Zandberg in IJsselmuiden.

Waardering geselecteerde grafmonumenten gemeentelijke begraafplaatsen Kampen

Opdrachtgever: Gemeente Kampen
De gemeente Kampen heeft door vrijwilligers een lijst met bijzondere grafmonumenten laten samenstellen op alle 7 gemeentelijke begraafplaatsen die door Bureau Funeraire Adviezen gewaardeerd zijn op basis van specifieke criteria.

Beschrijving en waardering grafmonumenten KNIL-militairen

Opdrachtgever: Gemeente Waalwijk
Met het oog op mogelijke bescherming van grafmonumenten van ex-KNIL-militairen in de gemeente Waalwijk is een inventarisatie gedaan met beschrijving en waardering. Tevens is advies gegeven over de beste wijze van bescherming, rekening houdend met de voorhanden zijnde regelgeving in de gemeente.

Visie en ontwikkeling beheerplan, stads- en ambtsbegraafplaats

Opdrachtgever: Gemeente Doetinchem
In opdracht van de gemeente Doetinchem is samen met de stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats een dag georganiseerd met het oog op verdere visieontwikkeling voor twee historische begraafplaatsen in het centrum van Doetinchem. Uiteindelijke doel is te komen tot een beheerplan voor de komende jaren op basis van wat er allemaal al gedaan is op de begraafplaatsen.

Inventarisatie begraafplaatsen gemeente Altena

Opdrachtgever: Gemeente Altena
In opdracht van de gemeente Altena heeft Bureau Funeraire Adviezen een inventarisatie uitgevoerd op dertien begraafplaatsen in de gemeente. Daarbij is gebruikt gemaakt van door de gemeente vastgestelde criteria waarbij grafmonumenten van vóór 1990 geïnventariseerd en geselecteerd zijn.

Waarderend en vergelijkend onderzoek baarhuisje Berghem

Opdrachtgever: Heemkundevereniging Berch-Heem
Op verzoek van de Heemkundevereniging Berch-Heem is een waarderend en vergelijkend onderzoek ingesteld naar het baarhuisje op het oude kerkhof in Berghem. Dit is gedaan met het oog op de aanwijzing van het huisje als gemeentelijk monument.

Cultuurhistorische waardering begraafplaats De Bieberg

Opdrachtgever: Stichting Vrienden van Begraafplaats De Bieberg
Reeds in 2010 was vastgesteld dat de cultuurhistorische waarde van begraafplaats De Bieberg van dien aard was dat aanwijzing tot gemeentelijk monument op zijn plaats was. Tot 2021 had de gemeente echter niet hierop actie ondernomen. In opdracht van de stichting Vrienden van begraafplaats De Bieberg is een waardering geschreven waarna de gemeente de begraafplaats heeft aangewezen.

Inventarisatie begraafplaats Bosschepoort

Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel
De gemeente Zaltbommel wil weer nieuwe graven uitgeven op de oude begraafplaats maar wil ook het karakter behouden en belangrijke grafmonumenten behouden. Bureau Funeraire Adviezen heeft daarom naast een inventarisatie van belangrijke personen en historisch interessante grafmonumenten ook in kaart gebracht waar kansen liggen voor nieuwe graven.

Regelgeving uitgifte nieuwe graven en grafbedekkingen

Opdrachtgever: Gemeente Vlieland
Voor de gemeente Vlieland is een notitie geschreven waar rekening mee te houden bij uitgifte van nieuwe graven en de grafbedekkingen. Deze dienen met name op het oude deel te passen bij de huidige karakteristiek.

Notitie Opgraven en Ruimen gemeente Vlieland

Opdrachtgever: Gemeente Vlieland
Voor de gemeente Vlieland is in kaart gebracht waar zoal rekening mee gehouden dient te worden bij het opgraven en ruimen van teruggevallen graven op de begraafplaats in Oost-Vlieland.

Cultuurhistorische waardering RK begraafplaats Naaldwijk

Opdrachtgever: Vereniging Heemschut
Met het oog op behoud van de rk begraafplaats in Naaldwijk heeft Bureau Funeraire Adviezen een cultuurhistorische analyse gedaan en vervolgens een waardering van de begraafplaats.

Inventarisatie begraafplaatsen gemeente Terneuzen

Opdrachtgever: Gemeente Terneuzen
Bureau Funeraire Adviezen heeft in opdracht van de gemeente Terneuzen tien gemeentelijke begraafplaatsen geïnventariseerd. De gemeente heeft plannen voor herinrichting van alle begraafplaatsen. Daaraan liggen verschillende redenen ten grondslag. Het is niet uitgesloten dat er graven geruimd gaan worden. Alvorens dat te doen wil de gemeente zorgvuldig kijken naar alle mogelijkheden met inachtneming van de cultuurhistorische waarde van de grafmonumenten. Samen met lokale verenigingen wordt gekeken naar welke graven en grafmonumenten het behouden waard zijn. De inventarisatie is derhalve onderdeel van een breder plan dat in de komende jaren gestalte gaat krijgen op alle begraafplaatsen.

Inventarisatie begraafplaatsen gemeente Ede

Opdrachtgever: Gemeente Ede
In opdracht van de gemeente Ede heeft Bureau Funeraire Adviezen (BFA) een inventarisatie uitgevoerd op zeven begraafplaatsen in de gemeente. Deze inventarisatie is uitgevoerd op grond van een eerder uitgebracht advies in het rapport Archiefonderzoek en Quickscan cultuurhistorische waarden gemeentelijke begraafplaatsen Ede en rooms-katholieke begraafplaats in Ede. Bij de inventarisatie is gewerkt met door de gemeente vastgestelde criteria waarbij grafmonumenten van vóór 1990 geïnventariseerd en geselecteerd zijn. In navolging is nog een cultuurhistorische waardering gemaakt van een drietal begraafplaatsen.

Cultuurhistorische waardering gemeentelijke begraafplaatsen Bennekom, Ede en Lunteren

Opdrachtgever: Gemeente Ede
Aan de hand van de uitgevoerde opdracht inzake de inventarisatie van alle gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Ede is van drie begraafplaatsen een cultuurhistorische waardering opgesteld.

Quickscan begraafplaatsen gemeente Ede

Opdrachtgever: Gemeente Ede
De gemeente Ede telt dertien begraafplaatsen. Daarvan worden er nog acht gebruikt. Vijf daarvan betreft een gemeentelijke begraafplaats. Drie daarvan bestaan uit een oud en nieuw gedeelte, van elkaar gescheiden door een straat (Bennekom, Ede en Lunteren). De andere begraafplaatsen zijn te vinden in Ederveen en Otterlo. Het oude gedeelte in Lunteren is gesloten, dat in Bennekom is nog in gebruik. Met behulp van een quick scan heeft Bureau Funeraire Adviezen de cultuurhistorische waarden in beeld gebracht en advies gegeven over de omgang met de begraafplaats. Een vervolg is om een aantal grafvakken te inventariseren op bijzondere en behoudenswaardige grafmonumenten om vervolgens van een aantal begraafplaatsen een redengevende omschrijving te maken.

Inventarisatie begraafplaatsen Súdwest-Fryslân

Opdrachtgever: Gemeente Súdwest-Fryslân
In navolging van een eerdere quickscan in 2017 is nu voor de gemeente Súdwest-Fryslân een inventarisatie uitgevoerd op 14 gemeentelijke begraafplaatsen.

Cultuurhistorische waardering oude begraafplaats Huizen

Opdrachtgever: Gemeente Huizen
Op grond van de inventarisatie is door Bureau Funeraire Adviezen een cultuurhistorische waardering opgesteld van de oude begraafplaats in Huizen.

Inventarisatie oude begraafplaats Huizen

Opdrachtgever: Gemeente Huizen
In de gemeente Huizen werd in 1829 een begraafplaats op de Eng aangelegd nadat het begraven in de kerk en het kerkhof gestaakt was. De grond voor die begraafplaats was al in de Franse tijd verworven. In 1895 vond een uitbreiding plaats en in 1939 werd een aula toegevoegd. Niet lang daarna bleek dat de capaciteit op de begraafplaats onvoldoende was en dat er een nieuwe begraafplaats nodig was. Die is er in de jaren vijftig gekomen en de nu oude begraafplaats werd nog maar mondjesmaat gebruikt. Lang was er sprake van grootschalige ruiming, maar dat is er nooit van gekomen. Met behulp van een inventarisatie wil de gemeente Huizen vaststellen welke grafmonumenten of grafvelden van belang zijn voor het behoud.

Consolidatieplan

Opdrachtgever: Gemeente Urk
In het verlengde van de opdracht met verhalen over graven is ook van elke grafsteen de staat opgenomen waarna in een plan aangegeven is op welke wijze schade, verwering of verval tegemoet getreden kan worden. Een prioritering is daarbij ook opgeleverd.

20+ Verhalen van Urk

Opdrachtgever: Gemeente Urk
Op het oude kerkhof van Urk liggen 741 graven. Niet alle graven kennen nog een grafmonument maar het zijn er honderden. Achter die grafmonumenten zitten soms bijzondere verhalen, van mannen en vrouwen die worstelden met wat de zee hen bracht. Soms vreugde, over een goede vangst, rustige wateren en behouden thuiskomsten maar ook verdriet over de zee die nam. Van een twintigtal grafmonumenten zal het verhaal achter de steen opgetekend worden. Communicatie over het kerkhof en het plan en de verhalen is tevens onderdeel van de werkzaamheden.

Inventarisatie begraafplaatsen Noardeast-Fryslân

Opdrachtgever: Gemeente Noardeast-Fryslân
Gemeente Noardeast-Fryslân is in 2019 ontstaan uit de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.. De nieuwe gemeente telt tien gemeentelijke begraafplaatsen en beheert daarnaast nog het kerkhof van Ternaard. In 2010 werden al de begraafplaatsen in de gemeente Kollumerland geïnventariseerd. Dit keer werden de begraafplaatsen van Burdaard, Dokkum (Damwaldsterreedjse), Metslawier en Ternaard (kerkhof en begraafplaats) door Bureau Funeraire Adviezen geïnventariseerd. Daarbij zijn alle grafmonumenten die van belang zijn vanwege hun uiterlijk, voorkomen en architectuur in beeld gebracht. Tegelijkertijd zijn de belangwekkende personen door vrijwilligers uit de dorpen zelf uitgezocht en aangeleverd voor de definitieve selectie.

Inventarisatie begraafplaatsen gemeente Westland

Opdrachtgever: Gemeente Westland / Kybys
In opdracht van KYBYS heeft Bureau Funeraire Adviezen een inventarisatie uitgevoerd op de zes gemeentelijke begraafplaatsen in Westland. Deze inventarisatie geschiedt op grond van artikel 26 van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Westland 2013. Daarbij is overigens, in tegenstelling tot lid 2 van dat artikel, ook gekeken naar graven waarvan de rechten nog niet verlopen zijn. Voorts is rekening gehouden met door de gemeente goedgekeurde criteria waarbij grafmonumenten van voor 1989 geïnventariseerd en geselecteerd zijn.

Quickscan Protestants kerkhof Lekkum

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden
De gemeente Leeuwarden heeft aangegeven een overzicht te willen hebben van de waardevolle elementen op het kerkhof en hun samenhang. Deze wens hangt samen met het verzoek van de kerkelijke gemeente Lekkum-Miedum om het toegangshek bij het kerkhof een monumentale status te geven. Hûs en Hiem heeft vervolgens ook geadviseerd te kijken naar andere objecten op het kerkhof, zoals het baarhuisje. Vervolgens is dit door Bureau Funeraire Adviezen vastgelegd in een quickscan.

Inventarisatie begraafplaats Loolaan te Doetinchem

Opdrachtgever: Gemeente Doetinchem
In opdracht van de gemeente Doetinchem is de gemeentelijke begraafplaats aan de Loolaan geïnventariseerd, inclusief advies over de staat en omgang met de grafmonumenten.

Inventarisatie Ambts- en Stadsbegraafplaats

Opdrachtgever: Gemeente Doetinchem
In opdracht van de gemeente Doetinchem worden twee gemeentelijke begraafplaatsen geïnventariseerd. De oudste twee, waarover al veel is vastgelegd, met name om de huidige staat vast te leggen.

Van begraafplaats naar gedenkpark: een toekomstplan

Opdrachtgever: Stichting Het Kerkje te Staverden
Stichting Het kerkje te Staverden beheert de begraafplaats van Staverden. Deze werd aangelegd in 1930 en wordt nog steeds gebruikt. Hoewel er op de begraafplaats nog ruimte voorhanden is, zijn er zorgen over de toekomst. De stichting heeft Bureau Funeraire Adviezen gevraagd om een notitie op te stellen met advies over het gebruik en instandhouding van de begraafplaats in de toekomst. Ook is onderzocht hoe de begraafplaats qua inrichting en beheer beter aansluit bij de huidige eisen omtrent de lijkbezorging.

Inventarisatie begraafplaats Woudenbergseweg

Opdrachtgever: Gemeente Zeist
De gemeente Zeist telt twee gemeentelijke begraafplaatsen. De oude dateert van 1829, ligt aan de Bergweg en is gesloten. De nieuwe dateert van 1917 en is ontworpen door de tuinarchitect Cornelis Smitskamp (1876-1956). Hij ligt er zelf begraven en naast hem talloze bekende en onbekende personen die begin twintigste eeuw hun laatste dagen sleten in het groene Zeist. Opvallend veel predikanten vonden hier hun laatste rustplaats, maar ook uit de Tweede Wereldoorlog vinden we hier tientallen slachtoffers. De nieuwe begraafplaats is aan de hand van vastgestelde criteria geïnventariseerd waarbij ook gelet is op de staat en wat eventueel met de grafmonumenten na vervallen van de rechten gedaan kan worden.

Quick-scan oude begraafplaats Huizen

Opdrachtgever: Gemeente Huizen
Met het oog op het vaststellen van cultuurhistorisch waardevolle grafmonumenten en andere waarden is aan Bureau Funeraire Adviezen de opdracht verstrekt een quick scan uit te voeren voor de 21 actieve begraafplaatsen. Doel hiervan is een inzicht te krijgen in de waardevolle grafmonumenten, maar ook in de samenhang van de cultuurhistorische waarden op de begraafplaatsen.

Inventarisatie begraafplaatsen De Fryske Marren

Opdrachtgever: Gemeente De Fryske Marren
Gemeente De Fryske Marren telt vijftien gemeentelijke begraafplaatsen. De oudste dateren uit de late middeleeuwen terwijl de jongste aangelegd werd aan het eind van de twintigste eeuw. In opdracht van de gemeente heeft Bureau Funeraire Adviezen op alle begraafplaatsen die grafmonumenten geïnventariseerd die van belang zijn vanwege hun uiterlijk, voorkomen en architectuur. Het is de bedoeling dat de belangwekkende personen door vrijwilligers uit de dorpen zelf uitgezocht worden.

Waardering begraafplaatsen Oosterhesselen en Schoonoord

Opdrachtgever: Gemeente Coevorden
De gemeente Coevorden heeft Bureau Funeraire Adviezen opdracht gegeven een waardering op te stellen voor de begraafplaatsen van Oosterhesselen en Schoonoord. Tegelijkertijd is in samenwerking met Bureau Funeralia op beide begraafplaatsen een inventarisatie van historische graven en bijzondere grafbedekkingen uitgevoerd. Er is een rapport opgesteld met een omschrijving en waardering van de beide begraafplaatsen. In een apart rapport is een overzicht gegeven van de historische graven en bijzondere grafbedekkingen op beide begraafplaatsen.

Notitie Opgraven en Ruimen gemeente Coevorden

Opdrachtgever: Gemeente Coevorden
Voor de gemeente Coevorden is een notitie geschreven inzake het opgraven en ruimen van teruggevallen graven op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente. Daarbij is ook expliciet advies gegeven over nieuwe invullingen.

Inventarisatie begraafplaatsen Schagen

Opdrachtgever: Gemeente Schagen
De gemeente Schagen heeft in het voorjaar van 2019 een quickscan laten uitvoeren voor negen begraafplaatsen om inzage te krijgen in de aanwezige waarden en of het noodzakelijk is een nadere inventarisatie toe te passen. Na oplevering van deze quickscan heeft de gemeente besloten acht begraafplaatsen geheel of gedeeltelijk te laten inventariseren. Aan de hand van vooraf opgestelde criteria zijn de grafmonumenten geselecteerd en gewaardeerd.

Inventarisatie begraafplaats Sliedrecht en tekst voor publicatie

Opdrachtgever: Gemeente Sliedrecht
De gemeente Sliedrecht telt één begraafplaats, daterend van 1885. Talloze voorname personen uit de Sliedrechtse en ook Nederlandse geschiedenis liggen er begraven. Onder hen veel grote aannemers uit de baggerwereld zoals Volker en Kalis maar ook talloze minder bekende aannemers. Voor de huidige begraafplaats begroef Sliedrecht haar doden op een langgerekte begraafplaats langs de Stationsweg, niet ver van de kerk. Bij die kerk werd al vanaf de middeleeuwen begraven totdat dit in 1820 stopte. Naast een inventarisatie is samen met Bureau Funeralia ook archiefonderzoek gedaan om te komen tot een tekst over het begraven door de eeuwen heen in Sliedrecht.

Inventarisatie drie begraafplaatsen gemeente Gorinchem

Opdrachtgever: Gemeente Gorinchem
In opdracht van de gemeente Gorinchem heeft Bureau Funeraire Adviezen twee gemeentelijke en een katholieke begraafplaats geïnventariseerd. Vooraf is archiefonderzoek gedaan naar de historie van de begraafplaatsen.

Quickscan begraafplaatsen gemeente Schagen

Opdrachtgever: Gemeente Schagen
De gemeente Schagen kent tien begraafplaatsen met een zeer uiteenlopende geschiedenis. Op een aantal begraafplaatsen zijn grafmonumenten uit de zeventiende en achttiende eeuw te vinden terwijl vijf begraafplaatsen dateren uit de twintigste eeuw. De gemeente Schagen werkt aan een herziening van haar begraafbeleid en daar passen ook de aanwezige cultuurhistorische waarden in. Met behulp van deze quickscan wil de gemeente voor negen begraafplaatsen inzage krijgen in de aanwezige waarden en of het noodzakelijk is een nadere inventarisatie toe te passen.

Uitwerking visie gemeentelijke begraafplaatsen Ameland

Opdrachtgever: Gemeente Ameland
De gemeente Ameland beheert drie begraafplaatsen. De historie van deze begraafplaatsen gaat terug tot in de middeleeuwen. Op een aantal begraafplaatsen zijn nog grafmonumenten uit de zeventiende en achttiende eeuw te vinden die de bijzondere geschiedenis van Ameland laten zien. De hedendaagse begraafpraktijk wringt soms met de gegroeide cultuurhistorische waarden. Hiervoor heeft de gemeente in 2017  een breed gedragen visie opgesteld in samenwerking met de cultuurhistorische stichting 'De Ouwe Pôlle en de werkgroep die de begraafplaatsen heeft geïnventariseerd. Bureau Funeraire Adviezen heeft de totstandkoming van de visie gefaciliteerd en werkt nu mee aan de uitwerking van het nieuwe beleid, juridische regels en communicatie rondom de visie.

Inventarisatie grafmonumenten gemeentelijke begraafplaatsen vm. Gemeente Boarnsterhim

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden
De gemeente Boarnsterhim is in 2014 opgegaan in de nieuw gevormde gemeente Leeuwarden. Daarbij zijn ook vijf gemeentelijke begraafplaatsen toegevoegd aan de twee reeds bestaande gemeentelijke begraafplaatsen in Leeuwarden. Die twee begraafplaatsen waren al in 2010 geïnventariseerd. Nu heeft de gemeente Leeuwarden verzocht de vijf toegevoegde begraafplaatsen op dezelfde wijze te inventariseren om vast te stellen welke graven van belang zijn vanwege de persoon die er begraven is, of vanwege het grafmonument dat op het graf geplaatst is.

Verantwoordingsdocument databestand begraafplaatsen

Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
In het kader van de Landschapsatlas heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Bureau Funeraire Adviezen verzocht om te mogen beschikken over de locatiegegevens van alle begraafplaatsen in Nederland. Bureau Funeraire Adviezen houdt een database bij in het kader van advieswerk en historisch onderzoek. Deze database is om niet ter beschikking gesteld en er is een document opgesteld waarin is opgenomen hoe de database tot stand is gekomen en bovendien zijn al gebruikte velden verklaard.

Quick scan historisch waardevolle componenten gemeentelijke begraafplaatsen

Opdrachtgever: Gemeente Súdwest-Fryslân
In een korte notitie zijn voor de gemeente Súdwest-Fryslân van alle gemeentelijke begraafplaatsen de belangrijkste waarden en cultuurhistorisch interessante gedeelten opgenomen en geduid.

Inventarisatie opvallende en historische grafbedekkingen begraafplaats Leeuwerenk

Opdrachtgever: Gemeente Wageningen
In opdracht van de gemeente Wageningen is een inventarisatie gedaan van waardevolle graven en behoudenswaardige grafmonumenten. De nadruk lag met name op het oorspronkelijke deel dat in 1903 in gebruik werd genomen, naar ontwerp van de tuin- en landschapsarchitect L.A. Springer.

Karakteristiek en visie gemeentelijke begraafplaatsen Ameland

Opdrachtgever: Gemeente Ameland
De gemeente Ameland beheert drie begraafplaatsen. De historie van deze begraafplaatsen gaat terug tot in de middeleeuwen. Op een aantal begraafplaatsen zijn nog grafmonumenten uit de zeventiende en achttiende eeuw te vinden die de bijzondere geschiedenis van Ameland laten zien. De hedendaagse begraafpraktijk wringt soms met de gegroeide cultuurhistorische waarden. Hiervoor wil de gemeente een breed gedragen visie opstellen in samenwerking met de cultuurhistorische stichting 'De Ouwe Pôlle en de werkgroep die momenteel de begraafplaatsen inventariseert. Bureau Funeraire Adviezen faciliteert de totstandkoming van de visie.

Waardering, inventarisatie en beleidsadvies Protestantse begraafplaats Ferikoy Istanbul

Opdrachtgever: Consulaat Generaal in Istanbul
In de wijk Sisli in Istanbul ligt de Protestantse begraafplaats Feriköy. Het beheer van deze begraafplaats rouleert elke twee jaar tussen de Consulaat-Generaals van Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Zweden, Hongarije, Zwitserland en die van Nederland. Dit jaar is Nederland aan de beurt. In het kader daarvan wil het Consulaat een waardestelling laten uitvoeren en een opname van de Nederlandse grafmonumenten. Begin augustus van 2017 heeft Bureau Funeraire Adviezen de werkzaamheden hiervoor ter plekke uitgevoerd en een rapport opgeleverd met daarin een voorstel voor de verdere aanpak.

Beleidsadvies omgang met waardevolle en historische grafbedekkingen

Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland
Op basis van een vaste set aan criteria zijn de vrijwilligers van Smelne's Erfskip geïnstrueerd om de inventarisatie van alle begraafplaatsen in de gemeente te doen. Hierna hebben vrijwilligers de inventarisatie uitgevoerd op grond van de Erfgoedverordening.

Quickscan 21 begraafplaatsen

Opdrachtgever: Gemeente Schouwen-Duiveland
Met het oog op het vaststellen van cultuurhistorisch waardevolle grafmonumenten en andere waarden is aan Bureau Funeraire Adviezen de opdracht verstrekt een quick scan uit voeren voor de 21 actieve begraafplaatsen. Doel hiervan is een inzicht te krijgen in de waardevolle grafmonumenten, maar ook in de samenhang van de cultuurhistorische waarden op de begraafplaatsen.

Inventarisatie gemeentelijke begraafplaatsen

Opdrachtgever: Gemeente Zuidhorn
In opdracht van de gemeente Zuidhorn heeft Bureau Funeraire Adviezen een inventarisatie uitgevoerd op alle gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Zuidhorn. Deze inventarisatie is gedaan op grond van vooraf door de gemeente goedgekeurde criteria. De grondslag van de inventarisatie van de begraafplaatsen is gevonden in artikel 25 van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Zuidhorn 2010.

Onderzoek toekomst kerkhof

Opdrachtgever: Protestantse gemeente Menaldum
Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Menaldum heeft Bureau Funeraire Adviezen opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de toekomst van het kerkhof en te komen met een voorstel voor de geschetste problemen. Bureau Funeraire Adviezen heeft een toekomstbestendig plan neergelegd waarbij Bureau Funeralia separaat een inventarisatie van de waardevolle grafmonumenten heeft uitgevoerd. De aanbevelingen uit die inventarisatie zijn meegenomen bij de algehele oplossing.

Onderzoek toekomst begraafplaats

Opdrachtgever: Gemeente Schiermonnikoog
Voor de gemeente Schiermonnikoog heeft Bureau Funeraire Adviezen in samenwerking met bureau Meuris in de periode oktober 2016 - april 2017 een onderzoek ingesteld naar de toekomst van het gemeentelijke kerkhof. Aan de hand van dit onderzoek is een traject uitgezet om het kerkhof te kunnen blijven gebruiken. Daarbij is tevens een voorstel gedaan voor aanpassingen in de beheersverordening.

Plan van aanpak grafkelder A08

Opdrachtgever: Gemeente Houten
De gemeente Houten heeft in 2014 een analyse laten maken van alle grafmonumenten op de begraafplaats aan de Prinses Ireneweg in Houten. Dit met het oog op de instandhouding van waardevolle grafmonumenten en om het onderhoud te verbeteren. Voor graf A08 is expliciet gekeken naar de mogelijkheden tot herstel. Deze grafkelder is een van de gemeentelijke monumenten op de begraafplaats.

Inventarisatie opvallende en historische grafbedekkingen

Opdrachtgever: Gemeente Epe
De gemeente Epe heeft Bureau Funeraire Adviezen opdracht gegeven alle begraafplaatsen in de gemeente te inventariseren. De grondslag voor de inventarisatie wordt voor de gemeentelijke begraafplaatsen gevormd door artikel 24 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Epe 2014 en die voor de bijzondere begraafplaatsen door de Erfgoedverordening Gemeente Epe 2010.

Quick-scan begraafplaatsen gemeente Borger-Odoorn

Opdrachtgever: Gemeente Borger-Odoorn
De gemeente Borger-Odoorn wil inzicht krijgen in wat er op welke begraafplaats aanwezig is en welke cultuurhistorische waarde dit heeft. Daartoe heeft de gemeente besloten een quickscan uit te laten voeren door Bureau Funeraire Adviezen. Uit de quickscan moet een beeld naar voren komen van de betekenis van de begraafplaatsen. Bij deze scan is specifiek gekeken naar de stedenbouwkundige ligging, aanleg, groene aspecten en waardevolle elementen, met name naar waardevolle grafmonumenten. Aanvullend daarop is een kort beheeradvies gegeven ten aanzien van behoud en instandhouding van de cultuurhistorische waarden.

Inventarisatie van historische graven en opvallende grafbedekkingen kerkhof Akersloot

Opdrachtgever: Gemeente Castricum
De gemeente Castricum heeft Bureau Funeraire Adviezen opdracht gegeven de historisch waardevolle grafmonumenten te inventariseren, conform artikel 25, lid 1 van de beheersverordening begraafplaatsen Castricum 2010. Tevens is verzocht een voorstel aan te leveren voor de omgang met deze monumenten, met name wanneer rechthebbenden afstand doen van het graf. Voorts is een beschrijving opgenomen van de karakteristiek van het kerkhof. Deze karakteristiek kan leidend zijn bij keuzes in de toekomst. Bureau Funeraire Adviezen heeft de Historische Vereniging Oud-Akersloot betrokken bij de uitvoering.

Onderzoek stand van zaken lijkbezorging Metropoolregio Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Voor het onderzoek dat de basis vormt voor deze rapportage geldt als centrale vraag: welke trends en ontwikkelingen spelen zich af op gebied van lijkbezorging in en rond Amsterdam? Daartoe heeft Bureau Funeraire Adviezen in opdracht van De Nieuwe Ooster een onderzoek gedaan naar trends en ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam.

Quick-scan begraafplaatsen Schouwen-Duiveland (Noordgouwe)

Opdrachtgever: Gemeente Schouwen-Duiveland
Vooruitlopend op een herinrichting van de begraafplaats is door Bureau Funeraire Adviezen door middel van een quickscan gekeken naar de cultuurhistorisch waardevolle elementen op de begraafplaats.

Inventarisatie opvallende en historische grafbedekkingen Zuiderbegraafplaats

Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Op grond van een in 2012 gepubliceerd beleidsplan heeft de gemeente Groningen Bureau Funeraire Adviezen opdracht gegeven de Zuiderbegraafplaats te inventariseren. Daarbij is de inventarisatie begeleid door een aantal stagiaires van de Rijksuniversiteit Groningen. Hun doel was om de wijze van inventariseren te bedoordelen.

Inventarisatie Alternatieve Middelen

Opdrachtgever: Stichting Begraafplaatsen Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee
De instandhouding van de algemene begraafplaats vereist meer middelen dan de begraafplaats opbrengt. Het bestuur van de stichting heeft daarom Bureau Funeraire Adviezen een inventarisatie laten maken van eventuele alternatieve middelen die aangewend kunnen worden voor het behoud.

Analyse waardevolle grafmonumenten en beleidsadvies

Opdrachtgever: Gemeente Houten
Voor de gemeente Houten is een analyse gemaakt van 80 grafmonumenten die 25 jaar geleden als behoudenswaardig waren aangemerkt. Daarbij is gekeken naar de funerair-historische waarde en de staat van de grafmonumenten. Op grond van de analyse is een nieuw voorstel gemaakt.

Karakteristiek en waardering algemene begraafplaats aan de Zuidstraat

Opdrachtgever: Stichting Begraafplaatsen Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee
Op basis van visie, plan van aanpak en inventarisatie van belangewekkende grafmonumenten is in opdracht van de stichting Begraafplaatsen Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee een karakterisitek met waardering van de begraafplaats geschreven.

Te Behouden Grafmonumenten. Voorstel conform art. 24 reglement

Opdrachtgever: Stichting Begraafplaatsen Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee
In het plan van aanpak is opgenomen dat er gewerkt gaat worden aan de verbetering van de omgang met de grafmonumenten. Daartoe is onder meer een beleidsstuk geschreven ten aanzien van het verlengen van oude rechten en vestigen van nieuwe rechten. Verder heeft Bureau Funeraire Adviezen alle te behouden grafmonumenten in kaart gebracht.

Visie en plan van aanpak algemene begraafplaats aan de Zuidstraat

Opdrachtgever: Stichting Begraafplaatsen Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee
De stichting Begraafplaatsen Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee loopt in de dagelijkse praktijk tegen een aantal problemen aan met de van rijkswege beschermde begraafplaats. De wijze van instandhouding vereist een brede visie met plan van aanpak. Bureau Funeraire Adviezen heeft samen met het bestuur deze visie en het plan van aanpak uitgewerkt.

Ombouw grafkelder naar zandgraf

Opdrachtgever: Stichting behoud graven familie 't Hooft
Op verzoek van de rechthebbende is gekeken naar de bouwkundige en juridische mogelijkheden voor de ombouw van een grafkelder naar een zandgraf, in verband met waterproblemen.

Inventarisatie graven bijzondere personen en opvallende grafbedekkingen, met beleidsplan

Opdrachtgever: Gemeente Schoonhoven

Quick Scan Begraafplaats gemeente Laren

Opdrachtgever: Giesen-Geurts Monumentenadvies

Voorzet Plan van Aanpak Memento Mori

Opdrachtgever: Gemeente Bunschoten

Grafsymbolen en karakteristiek Begraafplaats Hoge Wal

Opdrachtgever: Gemeente Woerden

Wandelroute bekende personen De Nieuwe Ooster

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Juridische nota

Opdrachtgever: Gemeente Bunschoten

Cultuurhistorische inventarisatie grafmonumenten Leger des Heils

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Beschrijving, waardering en inventarisatie

Opdrachtgever: Gemeente Bunschoten

Plan van aanpak oude kerkhof Urk

Opdrachtgever: Gemeente Urk

Wandelroute De Nieuwe Ooster

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Beschrijving, waardering RK begraafplaats Bussum

Opdrachtgever: Gemeente Bussum

Beschrijving, waardering Gemeentelijke begraafplaats

Opdrachtgever: Gemeente Bussum

Advies exploitatie Iepenhof in Hoofddorp

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer

Inventarisatie/waardering Iepenhof in Hoofddorp

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer

Inventarisatie begraafplaats Wilgenhof in Hoofddorp

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer

Inventarisatie begraafplaats Lindenhof in Nieuw-Vennep

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer

Notitie Administratie

Opdrachtgever: Gemeente Coevorden

Inventarisatie opvallende graven

Opdrachtgever: Gemeente Coevorden

Waardering gemeentelijke begraafplaats Coevorden

Opdrachtgever: Gemeente Coevorden

Inventarisatie gemeentelijke begraafplaats Taxushof Nieuw Vennep

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer

Toekomstverkenning Abcoude

Opdrachtgever: RK Werkgroep Abcoude

Inventarisatie gemeentelijke begraafplaatsen

Opdrachtgever: Gemeente Kollumerland

Beleidsplan Herbestemming

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Inventarisatie en beleidsplan RK begraafplaats Driebergen-Rijsenburg

Opdrachtgever: Rooms katholieke parochie Sint Petrus’ banden

Verslag bezoek met advies

Opdrachtgever: Dorpsraad Oudelande

Inventarisatie

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Kort Advies

Opdrachtgever: Stichting Landschapsbeheer Drenthe

RO en beleidsadvies

Opdrachtgever: Gemeente Schagen

Waardering en Restauratieplan

Opdrachtgever: Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Inventarisatie/waardering

Opdrachtgever: Gemeente Schouwen-Duiveland

Quickscan

Opdrachtgever: Gemeente Breda
In deze quickscan zijn alle begraafplaatsen in de gemeente Breda bezocht en beschreven. De geconstateerde waarden zijn vastgelegd en er is aan de gemeente Breda advies gegeven over de instandhouding van waardevolle onderdelen.

Inventarisatie en Restauratieadvies

Opdrachtgever: Stichting Begraafplaatsen Ermelo - Veldwijk

Plan van aanpak consolidatie kerkhof bij de oude calixtuskerk Groenlo

Opdrachtgever: Stichting Oude Kerken Gelderland

RO en beleidsadvies

Opdrachtgever: Gemeente Waalwijk

aanvullend advies

Opdrachtgever: Gemeente Waalwijk

Te behouden Monumenten

Opdrachtgever: Gemeente Waalwijk

Waardestelling Mausoleum op de Paasberg

Opdrachtgever: Gemeente Ede

Documentatieplan I inzake restauratie Stadsbegraafplaats Spanjaardslaan

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Quickscan gemeentelijke begraafplaatsen Kampen

Opdrachtgever: Gemeente Kampen

Advies funeraire waarde Kogerkerkhof Koog aan de Zaan

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad
De gemeente Zaanstad heeft het beheer over acht gemeentelijke begraafplaatsen. Een aantal daarvan wordt niet meer actief gebruikt. Daaronder bevindt zich het kerkhof achter de kerk van Koog aan de Zaan. De gemeente heeft Bureau Funeraire Adviezen verzocht te adviseren over de aanpak van het kerkhof om de funeraire waarden te versterken en te behouden, op een wijze die het best past bij de waarde van het kerkhof. Eerder is een verkennende inventarisatie gedaan naar de wijze waarop enkele interessante monumenten behouden kunnen blijven.

Beschrijvingen vier gemeentelijke begraafplaatsen met beleidsadvies inzake instandhouding

Opdrachtgever: Gemeente Waalwijk
In het kader van een behoefte- en capaciteitsbepaling van alle gemeentelijke begraafplaatsen is ook een cultuurhistorische waardering opgesteld voor vier begraafplaatsen in de gemeente. Tevens is advies gegeven ten aanzien van de instandhouding van de beschreven waarden.

Aanvulling Funerair Erfgoed (waardestelling)

Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen
In 1998 werden in de gemeente Heerenveen omschrijvingen gemaakt van enkele waardevolle grafmonumenten en begraafplaatsen. Het ging om funeraire monumenten die binnen de gemeente een zekere lokale waarde vertegenwoordigen. Inmiddels is er uitgebreider onderzoek gedaan naar alle begraafplaatsen. Daaruit is naar voren gekomen dat aan de eerste lijst nog enkele toevoegingen gedaan kunnen worden. Er heeft ook een meer vergelijkend onderzoek plaatsgevonden met omringende gemeenten, zodat nu iets meer over de regionale context van het funerair erfgoed in Heerenveen te zeggen is.

Rapportage Adviescommisie Funerair Erfgoed Schiermonnikoog

Opdrachtgever: Gemeente Schiermonnikoog
Op grond van de beheersverordening is een Commissie Funerair Erfgoed in het leven geroepen die de opdracht heeft gekregen om criteria te ontwikkelen waaraan graven c.q. grafmonumenten dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor plaatsing op de lijst zoals bedoeld in de verordening, het voordragen van graven en grafmonumenten die een plaats moeten krijgen op de lijst en het opstellen van een beleidskader voor de instandhouding en eventuele restauratie van de grafmonumenten die op de lijst zijn geplaatst. Bureau Funeraire Adviezen heeft als lid van de commissie bijgedragen aan deze opdracht.

Plan van aanpak begraafplaats De Rozenkamp te Neede

Opdrachtgever: Historische Kring Neede
Samen met regiocoördinator Teun Oosterbroek van De Terebinth is in opdracht van de werkgroep Onderhoud begraafplaats van de Historische Kring Neede een plan van aanpak geschreven voor toekomstig beheer en herstel van waardevolle grafmonumenten.

Cultuurhistorische Effectrapportage begraafplaats Munnikenhof

Opdrachtgever: Gemeente Veenendaal
Via de verordening Burgerinitiatief is het behoud van het oude gedeelte van de gemeentelijke begraafplaats aan de Munnikenweg op de agenda geplaatst. De initiatiefnemers willen dat de oudste vakken op de begraafplaats worden aangewezen als gemeentelijk monument. Om te bepalen of de begraafplaats daadwerkelijk voldoende waarde bevat om aangewezen te worden als gemeentelijk monument is aan Bureau Funeraire Adviezen de opdracht gegeven om een Cultuur Historische Effect Rapportage (CHER) te maken.

Quickscan cultuurhistorische elementen gemeentelijke begraafplaatsen

Opdrachtgever: Gemeente Buren
De gemeente Buren was van plan verschillende begraafplaatsen opnieuw in te richten. Ook de beheersverordening voor de gemeentelijke begraafplaatsen zal vernieuwd worden. Bij de aanpak die de gemeente voor ogen heeft, is het niet uitgesloten dat er graven geruimd en grafmonumenten opgeruimd zullen worden. Reden voor de gemeente om voorafgaand daaraan de cultuurhistorische waarden vast te leggen via een quickscan.