Skip to main content

Funeraire adviezen

Hieronder zijn concrete voorbeelden opgenomen van wat Bureau Funeraire Adviezen voor u kan betekenen.

Quick Scan

Voor gemeenten en andere houders van begraafplaatsen kan een Quick-scan een zeer nuttig instrument zijn om op snelle en efficiënte wijze de cultuurhistorische elementen op één of meerdere begraafplaatsen in kaart te brengen. Naast een overzicht van mogelijke waarden, kansen en bedreigingen daarvan, wordt ook een kort advies gegeven over hoe met die waarden om te gaan en welke vervolgstappen nodig zijn. In het overzicht van de gerealiseerde projecten vindt u waar Bureau Funeraire Adviezen inmiddels Quick Scans heeft gerealiseerd.

Ruimingsplan / Duurzaam begraven

Rapport duurzaam begravenSoms is het nodig om op een historische begraafplaats in te grijpen, bijvoorbeeld door meer systematisch te ruimen. Daarmee kunnen kansen geboden worden aan een bestaande begraafplaats voor nieuwe mogelijkheden. Ook kan onder de juiste omstandigheden een ruiming kansen bieden oude karakteristieken te herstellen. Door bij uitgifte van nieuwe graven overwogen keuzes te maken kan niet alleen het aanbod meer divers worden maar kan ook de kwaliteit van grafvelden verbeterd worden. Bureau Funeraire Adviezen kan begeleiding bieden bij deze plannen.

Plan van aanpak

Met het oog op gewenste veranderingen op een begraafplaats, bijvoorbeeld een restauratie, consolidatie of ruiming, kan Bureau Funeraire Adviezen een plan van aanpak opstellen om de werkzaamheden op een verantwoorde manier uit te voeren. Voor restauraties kan aan de hand van een inventarisatie een overzicht van noodzakelijke werkzaamheden worden opgesteld. Tevens kan een kostenberekening worden opgemaakt waardoor een volwaardig restauratieplan kan worden geleverd.

CHER

Sommige veranderingen of beslissingen kunnen grote gevolgen hebben voor het behoud van funerair erfgoed. De aanwijzing tot monument of misschien juist een ruiming kan in sommige gevallen tot een averechtse ontwikkeling leiden. Met een Cultuurhistorische Effect Rapportage (CHER) kan in kaart gebracht worden wat de gevolgen zijn van een bepaalde wens of keuze. Aan de hand van de historische ontwikkeling van een begraafplaats wordt een zogenaamde 0-meting opgesteld. Daaruit blijkt wat de huidige stand van zaken is en welk effect de te maken keuze heeft op de verdere ontwikkeling van een begraafplaats. Vervolgens wordt een weging gemaakt waarbij vooral gekeken wordt naar de verhouding tussen exploitatie en behoud. Aan de hand daarvan wordt een conclusie en advies opgesteld.

Beleid (advies/begeleiding)

De laatste jaren verschijnen er steeds meer beleidsplannen en rapporten ten aanzien van begraafplaatsen. Vooral gemeenten willen graag hun werkwijze en beheer vastleggen in een gedegen plan dat de toets der tijd kan doorstaan. Vaak wordt aandacht besteed aan cultuurhistorische aspecten, maar in veel gevallen te weinig of niet goed afgestemd op de werkelijke situatie. Bureau Funeraire Adviezen kan uw beleidsplan cultuurhistorisch begeleiden of concreet adviseren hoe instandhouding van funerair erfgoed ingepast kan worden in uw beleid. Ook bestaande beleidsplannen kunnen door Bureau Funeraire Adviezen gescreend worden op hun cultuur- en funerairhistorisch gehalte.

Opstellen Visie

In sommige gevallen is het nodig de exploitatie van een of meerdere begraafplaatsen af te stemmen op de wijze waarop omgegaan wordt met de historische waarden op die begraafplaatsen. Die afstemming kan plaatsvinden op grond van een goede visie. In zo'n visie wordt kort en krachtig geformuleerd hoe de opdrachtgever in de toekomst wenst om te gaan met begraafplaats of begraafplaatsen. Bureau Funeraire Adviezen kan helpen bij het aandragen van bouwstenen voor zo'n visie (geschiedenis en karakteristiek) maar ook bij het formuleren daarvan. Samenwerking met derden is daarbij een belangrijk uitgangspunt, bijvoorbeeld een historische vereniging of werkgroep.

PIOBB

Voor de toenmalige RDMZ (nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) heeft Leon Bok een Plan voor Instandhouding en Ontwikkeling van Beschermde Begraafplaatsen opgesteld. Bureau Funeraire Adviezen kan desgewenst ook een PIOBB voor u opstellen. Meer informatie over een PIOBB vindt u in de brochure.

U kunt hier de PIOBB brochure downloaden.